Hakkımızda

About us

Belgelendirme


Temel yeterlilik
ISO 9001 ve TL 9000 Kalite Yönetim Sistemi

2003 yılında kurulan Arcadyan, geniş bant multimedya ağ ekipmanı gibi bilgisayar ağı ürünlerinin araştırma ve geliştirme ve global pazarlaması ile iştigal etmektedir. Kurulduğundan bu yana Arcadyan, Şirketin sürdürülebilir iş hedefine ulaşmak için “Önce Kalite, Önce Müşteri” iş felsefesine dayalı en iyi çözümleri müşterilere sunmaya kendisini adamıştır. Geniş bant multimedya ağ ekipmanında bir lider olarak, müşteri memnuniyetine ulaşmak, kâr elde etmek ve hissedarlar ve çalışanlara geri bildirim sağlamak üzere en iyi kalite, inovasyon, verimlilik ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt sergiliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, Ocak 2004’te ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve TL9000 telekomünikasyon kalite yönetim sistemi sertifikalarını aldık.

Kalite Politikası: Tüm çalışanlar kaliteye ulaşma çabalarında yer almalı ve müşterilerin ihtiyaçlarını etkili ve ekonomik biçimde karşılamalıdır.

ISO 14001 & ISO 14006 Çevresel ve eko tasarım Yönetim Sistemleri

Arcadyan, çevreyi kurumsal iş ve gelişimin peşinde göz ardı edilmemesi gereken önemli unsurlardan biri olarak görmektedir. Sürdürülebilir bir kuruluş, ancak çevre, ekonomi ve toplumun bir arada var olması ve ortak refahıyla var olabilir. İşletmenin çevre üzerindeki negatif etkisini önlemek için Arcadyan, ISO14001 çevre yönetimini takdim etmekte ve ürünlerin yeşil tasarımına dikkat etmektedir. Kurşunsuz prosesi getirmenin yanı sıra, Pb, Cd, Hg ve Cr6+ için yasak maddeler kontrol standardını tamamladık. ISO 14006 ürün eko tasarım yönetim sistemini getirerek, ürünlerin eko tasarımını uyguluyor ve sistematik yönetim sisteminin kurulmasıyla çeşitli çevresel performansları etkili biçimde takip ve kontrol ediyoruz.

ISO 45001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi

Çalışanlar, kuruluşun en değerli varlığıdır. İnsan-​odaklı yaklaşıma göre Arcadyan, insanları yeteneklerine göre işe almakta ve çalışanların hiçbir endişe duymadan kendilerini işlerine adamaları için sağlıklı ve güvenli iş yeri, tam kariyer planlaması ve rekabetçi ücret ve refah sistemleri sunmaktadır. Arcadyan, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini takdim etmiş ve çalışanların güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir iş yerinde güvenle çalışabilmelerini sürekli olarak sağlamak için akredite sağlıklı iş yeri rozetini almıştır (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Destek İdaresi tarafından verilir). Ayrıca Arcadyan, iletişim yoluyla çalışanların ihtiyaçlarıyla ilgilenir ve onları anlar; ayrıca fiziksel ve ruhsal sağlığı desteklemek için çeşitli aktiviteler düzenler. Bu durumda çalışanlar, iş ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için fiziksel ve ruhsal sağlıklarıyla ilgilenirken, güçlerine de katkıda bulunabilirler.

Çevresel güvenlik ve ekoloji politikası

  • Yerli çevre, sağlık / güvenlik ve enerji düzenlemelerine uyun ve çevre, sağlık / güvenlik ve enerji yönetim sistemini etkili bir şekilde uygulayın.
  • Tüm personel ürün ekolojik tasarımına, çevre koruma ve enerji yönetimine katılır ve sürdürülebilirlik için sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.
  • Kaynak geri dönüşümü ve enerji verimliliğini geliştirin ve tedarik zincirindeki karbon emisyonlarının etkisini azaltın.
  • Çevre güvenliği, enerji ve ürün eko-tasarımında eğitim ve tanıtım geliştirin.
  • Çalışan sağlık yönetimini uygulayın, proaktif olarak mesleki felaketleri önleyin ve sıfır felaketlerle güvenli bir işyeri oluşturun.
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Arcadyan, iş operasyonlarının gerçekleştiği bölgedeki yasa ve yönetmelikler, iş rekabeti ve doğal afetler gibi çeşitli risk biçimleriyle karşılaşmaktadır. Çeşitli güçlükleri dönüştürmek ve işi sürdürmek her çalışanın görevidir. Risk yönetiminin amacı, iş üzerinde negatif etkisi olabilecek risk faktörlerinin önceden belirlenmesidir. Uygun değerlendirme ve işleme prosedürlerinden sonra riskler aktarılabilir, kayıpların tekrarlamasını önlemek için azaltılabilir; bu esnada riskler zamanında tespit edilip önceden uyarılarak, çalışanların kendi iş kapsamları dâhilinde zamanında risk yönetimi gerçekleştirebilmesi için dış ve iç çevrelerdeki değişikliklere odaklanılabilir. Arcadyan ve Çin’deki CNC üretim merkezi, analiz ve risk yönetimi süreçleri oluşturmak için 2012 yılında aynı anda ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi elde etmiştir. Her yıl temel aktivitelerin PPTISSFT (personel, yer, teknoloji, bilgi, paydaş, tedarikçi, finans ve nakliye) sonuçlarına göre, risklerin sıklığını ve potansiyelini değerlendiriyor Arcadyan’da işin kesilmesine neden olabilecek kazaları etkili bir şekilde yönetmek için kurtarma önceliği, olay yönetim planı (IMP) ve iş sürekliliği planı (BCP) oluşturuyoruz.

İş Süreklilik Politikası

˙Herhangi bir kazanın etkili bir şekilde yönetimi Şirket için iş kesilmesiyle sonuçlanabilir.
˙İş kesilmesi sırasında, müşterilere önemli ürünleri ve hizmetleri kararlaştırılmış zamanda yeniden sunduğunuzdan emin olun.
˙Bu, iş kesilmesinin Şirket ve saygınlığı üzerindeki potansiyel etkisini minimum düzeye indirir.

ISO 27001 ve ISO 27005 Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetim Sistemleri

Bilgi güvenliği mevcut piyasada giderek önem kazanmaktadır, Arcadyan uluslararası standartlara dayanarak müşteriler ve tedarikçilerin ilgili yönetmelikleri, sözleşmeleri ve gerekliliklerini karşılamak için 2012 yılında bilgi güvenliği ile ilgili operasyonlarını artırdı. Ayrıca, uluslararası ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi ve bilgi güvenliği risk yönetimi sertifikalarını da elde ettik. “Bilgi güvenliği herkesin sorumluluğudur” prensibine göre, her bir birim bilgi güvenliği izleme operasyonu gerçekleştirir ve bilgi güvenliği politikaları, yönetim prosedürleri, kullanım talimatları ve yönetmeliklerine dayanarak düzenli şekilde dahili ve harici denetimler gerçekleştirir. Risk yönetimi, risk azaltma veya aktarma amacına ulaşmak adına risklerin karakteristik özelliklerine dayanarak çeşitli bilgi varlıklarıyla ilişkili riskler için bilgi varlıklarının risk değerlendirmesi tarafından doğru kontrol önlemleri uygulanır. Bu Arcadyan’ın işi ile ilgili bilgilerin gizliliğini garantiler ve Arcadyan’ın hassas bilgilerinin ve bireysel verilerinin ihlalini veya kaybını önler.

Bilgi güvenliği politikası

˙Şirketin işi ile ilgili bilgilerin gizliliğini garantilemek ve Şirketin hassas bilgilerinin ve bireysel verilerinin ihlalini veya kaybını önlemek.
˙Doğru şekilde operasyon ve Şirketin çeşitli işlerini gerçekleştirmek için Şirketin iş bilgilerinin eksiksiz olmasını ve bulunabilirliğini garantilemek.

BS 8001 Döngüsel Ekonomi

Küresel nüfus artmaya ve dünyanın enerji kaynakları tükenmeye devam ederken, Arcadyan son yıllarda kuruluşun gelişimini göz önünde bulundururken, bunun yanında çok önemli bir amaç olan emisyon azaltma amacına ulaşmaya kendisini adamıştır. Kaynakların yeniden kullanımı ve karbon döngüsünün azaltılması odağına ek olarak, Arcadyan ürün geliştirme sürecinde enerji ve kaynakların nasıl etkili bir şekilde kullanılması gerektiği üzerine düşünmektedir ve nihai amaç, kaynak geri dönüştürmede sıfır atık ve sıfır emisyon vizyonunu ileri taşımaktır. Arcadyan, enerji kaynaklarının tüketimini, atık emisyonlarını, çevresel tehlikeleri azaltmak ve kurumsal rekabet gücünü artırmak için 2021 yılında bir döngüsel ekonomi sistemini sunacaktır. Döngüsel ekonomi bakış açısına dayanarak, Arcadyan çevre politikasını formüle edin, tasarım bakış açısını değiştirin ve ürünün kullanım oranını en üst düzeye taşımak için ürün satıldıktan sonra ürünü yeniden kullanmaya, onarmaya veya yenilemeye devam edin.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği son yıllarda sürdürülebilir kalkınma için önemli konular haline gelmiştir. Sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma, fosil yakıtların kullanımını azaltma, yüksek enerji verimliliğine sahip ekipmanların kullanımını teşvik etme ve yenilenebilir enerji geliştirme konusundaki uluslararası aciliyet, Arcadyan'ın enerji yönetimini uygulama kararlılığını hızlandırdı. Mevcut operasyonu etkilemeden, kendi enerji kullanım verimliliğini iyileştirmek, enerji performansını en iyi duruma getirmek ve bunu Arcadyan'ın operasyon stratejisi ve hedefleriyle ve ayrıca enerji kullanımı ve maliyetinin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla birleştirmek, ve ardından sürdürülebilir çalışma ve çevre dostu olma hedefine ulaşmak.